top of page

Leveringsvoorwaarden

Duurzaamheid.nl B.V.
KVK nummer 17185687
BTW-nummer  NL815302630B01


Artikel 1. Definities
A. Duurzaamheid.nl B.V. : Duurzaamheid.nl B.V., gevestigd en kantoor houdende te Heeswijk Dinther, in deze algemene voorwaarden aan te duiden als ‘Duurzaamheid.nl’.
B. Afnemer: De partij die Producten afneemt van Duurzaamheid.nl.
C. Partijen: Duurzaamheid.nl en Afnemer.
D. Producten: Alle mogelijke producten die door Duurzaamheid.nl worden aangeboden, waaronder in ieder geval boekuitgaven.
E. Special Edition: Een aan de wensen van de Afnemer aangepaste versie van een boekuitgave
F. Schriftelijk: In deze algemene voorwaarden worden elektronisch dataverkeer en faxen gelijk gesteld aan schriftelijke stukken.
G. Overeenkomst: De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Duurzaamheid.nl en afnemer, betreffende de afname van Producten.
H. Levering: Het in het bezit stellen respectievelijk het in de macht brengen van Producten door Duurzaamheid.nl.
I. Intellectuele Eigendom: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Afnemer gedane aanvragen en bestellingen, op alle door Duurzaamheid.nl gedane aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door Duurzaamheid.nl. Door het accepteren van aanbiedingen en het doen van aanvragen of bestellingen voor Producten, wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard.
2.2 Een wederpartij ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze voorwaarden op latere aanvragen van Afnemer, aanbiedingen van Duurzaamheid.nl, dan wel overeenkomsten gesloten met Duurzaamheid.nl, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.
2.3 Wijzigingen ten opzichte van de aangegane overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door Duurzaamheid.nl. Mondelinge afspraken of toezeggingen van Duurzaamheid.nl zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door Duurzaamheid.nl.
2.4 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de rechter niet van toepassing of ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. Partijen zullen in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming van Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Duurzaamheid.nl, alsmede de door Duurzaamheid.nl opgegeven prijzen, vergoedingen en (leverings)termijnen, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens Afnemer door Duurzaamheid.nl is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Duurzaamheid.nl beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.
3.3 Kennelijke schrijf- en/of programmeerfouten en/of andere vergissingen van Duurzaamheid.nl binden Duurzaamheid.nl niet.
3.4 Duurzaamheid.nl heeft te allen tijde het recht om een aanvraag of bestelling voor een Product zonder opgave van redenen te weigeren en/of om aanvullende voorwaarden te stellen, hetgeen de Afnemer door Duurzaamheid.nl zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
3.5 De Afnemer garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan Duurzaamheid.nl opgegeven informatie juist en volledig is.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Duurzaamheid.nl zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met Afnemer Schriftelijk vastgelegde afspraken.
4.2 Alle door Duurzaamheid.nl genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Duurzaamheid.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen kunnen nimmer beschouwd worden als fatale termijnen.
4.3 Overschrijding van de door Duurzaamheid.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.
4.4 Duurzaamheid.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de aflevering van Producten die optreedt bij de bezorging door een door Duurzaamheid.nl ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van eventuele (toe)leveranciers van Duurzaamheid.nl.

Artikel 5. Special Edition
5.1 Indien Sprake is van een Special Edition ontvangt Afnemer voorafgaand aan het drukproces één of meerdere monsters ter goedkeuring. Afnemer dient deze monsters telkens zo spoedig mogelijk zorgvuldig te controleren en gecorrigeerd of goedgekeurd aan Duurzaamheid.nl te retourneren. De Goedkeuring van de monsters betekent de definitieve goedkeuring van Afnemer om de Special Edition conform het goedgekeurde monster te produceren.
5.2 Duurzaamheid.nl is niet aansprakelijk voor eventuele na goedkeuring ontdekte fouten, gewenste of noodzakelijke wijzigingen, etc. Indien in de monsters wijzigingen moeten worden aangebracht die niet terug zijn te voeren op fouten van Duurzaamheid.nl, komen de kosten voor rekening van Afnemer.

Artikel 6. Prijzen
6.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW, belastingen, verzendkosten en eventuele andere kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle door Duurzaamheid.nl vermelde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van programmeer- en/of typefouten.

Artikel 7. Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. 
7.2 Indien de Afnemer nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, is Afnemer naast het factuurbedrag 1% aan rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd, almede de (buiten)gerechtelijke incassokosten. Duurzaamheid.nl verleent geen betalingskorting.
7.3 Ingeval afnemer nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, is Duurzaamheid.nl gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 8. Herroepingsrecht/zichttermijn
8.1 De zichttermijn gaat in op de dag dat de post het pakket bij u heeft aangeboden.
8.2 De zichttermijn is 14 dagen. Binnen deze 14 dagen mag u de aankoop ongedaan maken door ons te berichten (via een e-mail bericht naar info@duurzaamheid.nl) dat er een artikel retour zal worden gestuurd.
8.3 Ingeval afnemer nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, is Duurzaamheid.nl gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.
8.4 U heeft vervolgens 14 dagen de tijd om het pakket bij ons terug te bezorgen. Binnen 14 dagen na het aflopen van de zichttermijn dient het retourpakket door ons te zijn terug ontvangen.

 

Stuur het pakket met een kopie van uw factuur of orderbevestiging naar:  


       Duurzaamheid.nl t.a.v. Shop
       Abdijstraat 49a
       5473 AD Heeswijk 
       

Vergeet niet het pakket te frankeren


8.5 Binnen 5 dagen na ontvangst van uw retourpakket zullen wij u berichten. En binnen 14 dagen zullen wij u het terug te ontvangen bedrag terugstorten op uw rekening.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Duurzaamheid.nl is, behoudens opzet en grove schuld van haar of van haar leidinggevenden, niet aansprakelijk voor schade geleden ten gevolge van de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Afnemer. Evenmin is Duurzaamheid.nl aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Duurzaamheid.nl verstrekte informatie en materialen en/of het verstrekken van onjuiste gegevens door de Afnemer.
9.2 In geval Duurzaamheid.nl om welke reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de waarde van het van het factuurbedrag van de geleverde Producten.
9.3 Schade, als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, die naar het oordeel van de Afnemer te wijten is aan de opzet of grove schuld van Duurzaamheid.nl, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Duurzaamheid.nl te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn ter kennis is gebracht van Duurzaamheid.nl, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 10. Garantie
10.1 Duurzaamheid.nl verleent geen verdergaande garantie dan het vervangen van gebrekkige Producten of het vervangen van de aankoopwaarde van de Producten, een en ander naar eigen keuze van Duurzaamheid.nl.
10.2 Onder gebrekkige Producten worden verstaan: misdrukken of boekuitgaven die reeds bij aflevering beschadigd zijn. Van een gebrekkig Product is geen sprake indien de misdruk of de beschadiging van geringe betekenis is.
10.3 Beschadigde Producten dienen binnen 14 dagen aan Duurzaamheid.nl te worden geretourneerd. Misdrukken dienen binnen 30 dagen te worden geretourneerd aan Duurzaamheid.nl.

Artikel 11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Duurzaamheid.nl niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer, dan wel gerechtigd om de Overeenkomst te annuleren, zonder dat de Afnemer jegens Duurzaamheid.nl enige aanspraak heeft op schadevergoeding. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel Afnemer als Duurzaamheid.nl gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Duurzaamheid.nl onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot genoemde omstandigheden behoren onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en niet of niet tijdig levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van Producten gaat pas over op de Afnemer nadat de Afnemer al hetgeen Afnemer ter zake van enige overeenkomst met Duurzaamheid.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, waaronder mede begrepen vergoeding van (eventuele verschuldigde) rente en kosten. Het risico ten aanzien van Producten gaat evenwel op Afnemer over op het moment van Levering.
12.2 De Afnemer mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, (door) verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten ter zake van de door Duurzaamheid.nl geleverde Producten, waaronder Special Editions, rusten bij Duurzaamheid.nl, dan wel diens licentiegevers en/of toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen.
13.2 Eventuele aan Afnemer toekomende Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van Special Editions, draagt Afnemer op voorhand aan Duurzaamheid.nl over, welke overdracht door Duurzaamheid.nl wordt aanvaard. Voor zover noodzakelijk zal Afnemer alle medewerking verlenen aan de formalisering van de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten.
13.3 Het is Afnemer niet toegestaan om merk- en handelsnaamaanduidingen en/of andere op de Producten en/of op de verpakkingen vermelde informatie te verwijderen, dan wel deze informatie te beschadigen of te wijzigen. Voorts is het Afnemer niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen of schade toe te brengen aan de door Duurzaamheid.nl geleverde Producten.
13.4 Duurzaamheid.nl garandeert niet dat de Producten geen inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden en vrijwaart Afnemer niet terzake van schade die eventueel tengevolge van een inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van derden mocht ontstaan.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle overeenkomsten tussen Duurzaamheid.nl en Afnemer en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
14.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

bottom of page